11/2/13

Συνοπτικός Οδηγός του ΕΣΠΑ για τις ΜΜΕ της Κρήτης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»
(ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)

 • Σκοπός του Προγράμματος
Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής, η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
 • Προϋπολογισμός του Προγράμματος
Ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ για το σύνολο των 13 Διοικητικών Περιφερειών της χώρας και των 5 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εκ των οποίων τα 22,5 εκ. ευρώ εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και αφορούν αποκλειστικά την περιφέρεια Κρήτης.
 • Κανονιστικό Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος – Καθεστώς Ενίσχυσης
Ν.3614/2007, Π.Δ.98/1996, ΕΚ 800/2008, ΕΚ 1083/2006 της Ε.Ε. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχυθούν υπό το καθεστώς του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ)800/2008 και ειδικότερα του άρθρου 13 αυτού.
 • Φορείς Διαχείρισης – Υλοποίησης Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), ο Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ) και η Περιφέρεια Κρήτης.
Ειδικότερα, η Περιφέρεια Κρήτης συμβάλλει στην :
 • Εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας επιχειρήσεων (καθεστώς ενίσχυσης, ποσοστά Δημόσιας Χρηματοδότησης, επιλέξιμοι ΚΑΔ κτλ.).
 • Στελέχωση των επιτροπών αξιολόγησης (πρόεδρος και πλειοψηφία μελών) και συνεπώς : α) στην εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης και β) στην επιλογή των προς χρηματοδότηση προτάσεων
 • Στελέχωση των επιτροπών παρακολούθησης μετά την ένταξη και συνεπώς στον έλεγχο επί ζητημάτων τροποποίησης των σχεδίων, επιλεξιμότητας επενδυτικών μεταβολών, παραλαβής ολοκληρωμένων έργων κ.τ.λ.
 • Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση», «Τουρισμός» και «Εμπόριο-Υπηρεσίες» η επιλογή των οποίων σχετίζεται με το δηλούμενο/ους (προτεινόμενο/ους) επιλέξιμο/ους ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος και σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή περισσότερων ΚΑΔ, όλοι οι δηλούμενοι προς ενίσχυση ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν στην ίδια Θεματική Ενότητα.
Ενισχύονται υφιστάμενες και νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κρήτης, ως ακολούθως:
 1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: αυτές που μέχρι την 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και που θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους Κ.Α.Δ. πριν την υποβολή της πρότασης τους, ενώ ενισχύονται με την ακόλουθη κατανομή Δημόσιας Επιχορήγησης ανά θεματική ενότητα :
  Περιφέρεια Κρήτης
  Συνολική Δ/Δ σε
  Μεταποίηση (€)
  Τουρισμός (€)
  Εμπόριο - Υπηρεσίες (€)
  18.000.000,00
  4.500.000,00
  6.300.000,00
  7.200.000,00
 2. νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις : οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης και οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης, ενώ στο σύνολό τους ενισχύονται με το ποσό των 4.500.000€ Δημόσιας Επιχορήγησης.
 • Όρια Προϋπολογισμών, Ποσοστά Ενίσχυσης.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου δύναται να κυμαίνεται:
 • από 30.000,00€ έως 300.000,00€ για τη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»
 • από 20.000,00€ έως 300.000,00€ για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» και
 • από 20.000,00€ έως 100.000,00€ για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες»
Ο συνολικός προϋπολογισμός έκαστου έργου δύναται να υπερβαίνει τα παραπάνω μέγιστα όρια, ενώ αποκλείονται οι προτάσεις και απεντάσσονται τα έργα των οποίων ο προϋπολογισμός παραβιάζει τα ανωτέρω ελάχιστα όρια.
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, πλην των λειτουργικών δαπανών με βάση το άρθρο 13 του Καν. (ΕΚ) 800/2008 και για όλες τις θεματικές ενότητες είναι τα ακόλουθα :
Περιφέρεια Κρήτης
Δημόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική)
Ιδιωτική Συμμετοχή
για μεσαίες επιχειρήσεις
για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
για μεσαίες επιχειρήσεις
για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
Για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες
πλην των λειτουργικών δαπανών
40%
50%
60%
50%
Για τις λειτουργικές δαπάνες
νέων & υπό σύσταση επιχειρήσεων
-
25%
100%
75%
Η Δημόσια Επιχορήγηση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο. Το δάνειο μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, ενώ οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.
 • Διάρκεια υλοποίησης Επενδυτικών Έργων.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και τους δώδεκα (12) μήνες για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες», ενώ υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης μετά από αίτημα του δικαιούχου, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την 30/06/2015.
 • Επιλέξιμες Δαπάνες – Υποβολή Προτάσεων.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών καθώς και του συνόλου των νομικών δεσμεύσεων έκαστου έργου για την περιφέρεια Κρήτης, ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα, ενώ ως ημερομηνία λήξης, η συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την 30/06/2015 σε περιπτώσεις παρατάσεων υλοποίησης. Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών με αντίστοιχα τα όριά τους ανά θεματική ενότητα, επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού έκαστου έργου είναι τα ακόλουθα :
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
60%
80%
60%
2.
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
100%
100%
100%
3.
Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
15.000€
15.000€
10.000€
4.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
100%
100%
100%
5.
Δικαιώματα τεχνογνωσίας
20%
20%
20%
6.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
6.000€
6.000€
6.000€
7.
Λογισμικό
30.000€
30.000€
10.000€
8.
Προβολή - Προώθηση
20.000€
30.000€
10.000€
9.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
10.000€
10.000€
10.000€
10.
Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)
40%
40%
40%
Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού εκάστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 25/02/2013 και μέχρι την 25/04/2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι Φυσικοί Φάκελοι Υποψηφιότητας (σε έντυπη μορφή ένα αντίγραφο), υποβάλλονται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα Καταστήματα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, στα γραφεία των 4 επιμελητηρίων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων ή στα γραφεία της Αναπτυξιακής Κρήτης, σημείο το οποίο έχει ήδη δηλωθεί κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.
 • Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης.
Η Δημόσια Χρηματοδότηση (ενίσχυση) αφορά σε μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επαληθευμένων – πιστοποιημένων δαπανών και καταβάλλεται από τον ΕΦΕΠΑΕ ως ακολούθως :
Α) Προκαταβολή (δυνητικά) μετά την υπογραφή απόφασης ένταξης μέχρι και το 100% της εγκεκριμένης Δημόσιας Επιχορήγησης με την υποβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής ικανής ισχύος υπέρ ΕΦΕΠΑΕ με δυνατότητα απομείωσης.
Β) Ενδιάμεσες Καταβολές μετά από διοικητική επαλήθευση – πιστοποίηση αιτήματος/ων του δικαιούχου (μέχρι δύο), με υλοποίηση τουλάχιστον του 30% έως το 80% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που μπορούν να περιλαμβάνουν προκαταβολές σε προμηθευτές μέχρι και το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Γ) Αποπληρωμή μετά από επιτόπια επαλήθευση – πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου, με την υποχρεωτική το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη έκαστου έργου.
 • Διαδικασίες μετά την υποβολή της πρότασης.
 • Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής των προτάσεων από τον ΕΦΕΠΑΕ
 • Αξιολόγηση των προτάσεων από αξιολογητές που προέρχονται από το Μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.
 • Επικύρωση  των αποτελεσμάτων του 1ου σταδίου ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών, οριστικοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και της βαθμολογίας των προτάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα του οδηγού, από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Έκδοση απόφασης ένταξης.
 • Κοινοποίηση των αποφάσεων ένταξης στους δικαιούχους.
 • Παρακολούθηση υλοποίησης των ενταγμένων έργων.


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεχτικά το πλήρες ενημερωτικό υλικό του προγράμματος, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ www.ank.gr/gr/index.asp?p=1-110


Για αναλυτικότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (για «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» κ. Τερζάκης τηλ.: 2810 302423 E-mail : gterzakis@ank.gr, για «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» Κα Εφεντάκη τηλ.: 2810 302426 E-mail : xaraefendaki@ank.gr, για «ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Κα Γρυπάρη τηλ.: 2810 302421 E-mail : gripari@ank.gr), το γραφείο ενημέρωσης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ ( τηλ.: 801 11 36 300, Μεσογείων 56), το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Περιφέρειας Κρήτης (Κα Ειρήνη Νικολιδάκη τηλ.: 2813 410145 E-mail : e.nikolidaki@crete.gov.gr), καθώς και στα καταστήματα των συνεταιριστικών τραπεζών και των επιμελητηρίων, αναλυτικά τα στοιχεία όλων των οποίων μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα 8 του τεύχους Προκήρυξης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates