29/7/13

Απαγορεύεται η συλλογή αρωματικών φυτών για εμπόριο, στα Χανιά

Επείγουσα μέτρα προστασίας της μαλοτήρας, της ματζουράνας, του φασκόμηλου και της ρίγανης αναγκάστηκε να πάρει η Διεύθυνση Δασών Χανίων, μετά την διαπίστωση της μαζικής συλλογής αυτών των αρωματικών φυτών και για εμπορία, με αποτέλεσμα να απειλούνται με εξαφάνιση.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων που ελήφθη στις 24/7 και για πέντε χρόνια (μέχρι 31/12/2018) :

Απαγορεύεται η εκρίζωση ή η ολοκληρωτική κοπή των βλαστών όλων των αρωματικών φυτών.
Απαγορεύεται η συλλογή για εμπορία, μαλοτήρας, ματζουράνας,φασκόμηλου, ρίγανης στις περιοχές Natura του νομού Χανίων.


Σύμφωνα με την απόφαση, επιτρέπεται η συλλογή αυτών των αρωματικών φυτών μόνο για προσωπική χρήση, με προσεκτική κοπή των βλαστών και για ποσότητες έως 500 γραμμαρίων.
Επίσης επιτρέπεται η συλλογή τους απο περιοχές του δικτύου Natura για εμπορική χρήση, μόνο μετά απο άδεια της Διεύθυνσης Δασών Χανίων.

Σε ότι αφορά στον μοναδικό δίκταμο, έτσι κι αλλιώς - βάση Νόμου - απαγορεύεται παντελώς και συνεχώς η εκρίζωση, μεταφύτευση, κοπή και συλλογή του.

Οι παραβάτες αυτής της Δασικής Διάταξης, συλλέκτες, πωλητές και γενικώς εμπορευόμενοι τα ανωτέρω είδη τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ποινικές διατάξεις των άρθρων 268, 271 και 287 του Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», άρθρου 28 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» ως και άρθρου 57 του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λ.π».


Αναφέρει συγκεκριμένα το έγγραφο:
Ρύθμιση της συλλογής και λήψη μέτρων προστασίας της μαλοτήρας
(Sideritis syriaca)
ενδημικού φυτικού είδους της Κρήτης, ως και των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών ματζουράνας (origanum micropfyllum), φασκόμηλου (salvia fruticosa) και ρίγανης (origanum vulgaris), στην περιφερειακή ενότητα Χανίων
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων από την έναρξη ισχύος της παρούσης
και για μια πενταετία
Ι.Απαγορεύουμε
α)την εκρίζωση ή την ολοκληρωτική αποκοπή των βλαστών,παντός είδους αρωματικού,φαρμακευτικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου,φρυγάνου ή πόας,
β)την συλλογή για εμπορία μαλοτήρας (Sideritissyriaca), ματζουράνας (origanummicropfyllum), φασκόμηλου(salvia fruticosa) και ρίγανης (origanum vulgaris)σε
όλες τιςπεριοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο προστασίας NATURA 2000.(συνημμένος χάρτης από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://natura2000.eea.europa.eu/)
ΙΙ.
Επιτρέπουμε, ατελώς και άνευ εγκρίσεως της δασικής υπηρεσίας και μόνο για την κάλυψη ατομικών αναγκών, τη συλλογή μαλοτήρας, ματζουράνας, φασκόμηλου και ρίγανης,
1.την εποχή ανθοφορίας-ωρίμανσης, με χρήση ψαλίδας ή μαχαιριού και χωρίς να αποκόπτονται όλοι οι βλαστοί κάθε φυτού ώστε να είναι ασφαλής η αναπαραγωγή αυτών, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων,
2. και κατ’ ανώτατη ποσότητα 500 γραμμαρίων (½ κιλού) για κάθε άτομο και για κάθε
ένα από τα παραπάνω είδη,
ΙΙ.Επιτρέπουμε, σε περιοχές εκτός του δικτύου NATURA 2000, τη συλλογή για εμπορία
μόνο με άδεια της δασικής υπηρεσίας, η οποία θα εκδίδεται μετά από αίτηση του
ενδιαφερομένου με καταβολή του αντίστοιχου μισθώματος του ισχύοντος πίνακα διατίμησης
δασικών προϊόντων.
1.Η ποσότητα που εγκρίνεται για κάθε άδεια εξαρτάται από τις διαθέσιμες ποσότητες των
φυτών στη συγκεκριμένη περιοχή και τις ζητούμενες ποσότητες συλλογής.
2.Η εκδιδόμενη άδεια είναι προσωπική και η συλλογή θα γίνεται αποκλειστικά από τον
κάτοχο της άδειας απαγορευόμενης της χρησιμοποίησης συνεργείου, με χρήση ψαλίδας ή
μαχαιριού και χωρίς να αποκόπτονται όλοι οι βλαστοί κάθε φυτού ώστε να είναι ασφαλής η
αναπαραγωγή αυτών .
3.Η διακίνηση θα γίνεται με βάση την εκδοθείσα άδεια συλλογής.
Σημειώνουμε ότι το φυτικό είδος δίκταμος (origanum dictamus),δεν δύναται να
αντιμετωπιστεί με τις σχετικές περί δευτερευουσών καρπώσεων εγκύκλιες διαταγές
διότι ως υπαγόμενο, μεταξύ άλλων, στον Πίνακα Α ́ άρθρου 1 του Π.Δ. 67/1981
(ΦΕΚ
23 τ.Α ́/ 30-1-81 και όπως αυτό διορθώθηκε στο ΦΕΚ 43 τ.Α ́/18-2-1981)
κηρύσσεται
προστατευτέο”
και δυνάμει του άρθρου 2 ανωτέρω Π.Δ. “
Απαγορεύεται καθ ́ άπασαν
της Επικράτειαν και καθ ́ όλην την
διάρκεια του έτους, η συλλογή, η μεταφύτευσις, η
εκρίζωσις, η κοπή, η μεταφορά, η πώλησις και η αγορά ή εξαγωγή εκ της Χώρας ως και
ΑΔΑ: ΒΛ45ΟΡ1Θ-ΥΡ9
η δια παντός τρόπου καταστροφή του..., επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων των άρθρων
6, 7 και 8 του παρόντος” (Π.Δ. 67/1981).
Οι παραβάτες αυτής της Δασικής Διάταξης, συλλέκτες, πωλητές και γενικώς
εμπορευόμενοι τα ανωτέρω είδη τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ποινικές διατάξεις των
άρθρων 268, 271 και 287 του Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», άρθρου 28 του Ν. 1650/86 «Για
την προστασία του Περιβάλλοντος» ως και άρθρου 57 του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού
Πιστοποίησης κ.λ.π».
Οι δε παρανόμως συλλεχθείσες ποσότητες σε οποιαδήποτε φάση της συλλογής, της
μεταφοράς, της πώλησης, της αγοράς ή της τυποποίησής τους, κατάσχονται, δημεύονται και
εκποιούνται ή διατίθενται με απόφαση της Δ/νσης Δασών Χανίων.
Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται τα κάθε είδους εργαλεία ή μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τους παραβάτες.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσιεύσεώς της σε δυο ημερήσιες
τοπικές εφημερίδες των Χανίων και λήγει στις 31-12-2018.
Την εφαρμογή της διατάξεως αυτής αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας,
Θηροφυλακής, Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Η Δ/ντρια Δασών Χανίων
Πολύμνια Σκλαβάκη
Δασολόγο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates