22/2/12

ΗΛΙΟΣ: Το προσχέδιο νόμου για το ξεπούλημα των βουνών μας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, η Εταιρεία«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»  μπορεί να ιδρύει εταιρείες για την ίδρυση και λειτουργία ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (εφεξής «Εταιρείες-Παραγωγοί»).
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απέστειλε στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου το προσχέδιο του νομοσχεδίου «Σχέδιο ανάπτυξης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Εθνικό πρόγραμμα αξιοποίησης ηλιακού ενεργειακού δυναμικού “Ήλιος” – Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα».
Το προσχέδιο του νομοσχεδίου περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες που αποτελούν και υποχρεώσεις του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο του νέου Μνημονίου Συνεννόησης Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Πολιτικών της χώρας μας με τους εταίρους μας:
  • Πλαίσιο αξιοποίησης του Ελληνικού: δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις χρήσεων γης και συνολικής αξιοποίησης ως βασικό πλαίσιο για τις προσφορές που αναμένονται μέχρι 30 Μαρτίου από υποψήφιους επενδυτές με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει δημοσιοποιηθεί στις 8-12-2011, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας.
  • Θέσπιση του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ» για την αξιοποίηση του ηλιακού  ενεργειακού δυναμικού, την εξαγωγή ενέργειας μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων και τη συνεισφορά στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Σύσταση της εταιρείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»  με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, ως φορέα προώθησης και υλοποίησης του προγράμματος.
  • Ολοκλήρωση της μεταφοράς της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα, που υπόκεινται σε κοινοτική προθεσμία που λήγει επίσης εντός του πρώτου τριμήνου 2012.Το προσχέδιο του νομοσχεδίου συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα αναρτηθεί για ηλεκτρονική διαβούλευση, ώστε να κατατεθούν σχόλια και προτάσεις των πολιτών, πριν την οριστική κατάθεσή του στη Βουλή.
Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ 
1. Σκοπός των διατάξεων της παρούσας Ενότητας είναι η προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση του εθνικού ενεργειακού προγράμματος αξιοποίησης του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού με την ονομασία Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί, ειδικότερα, η ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη διευκόλυνση της μεταφοράς της ενέργειας αυτής στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Η ανωτέρω ενέργεια που παράγεται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, δεν προσμετράται στην κάλυψη των εθνικών στόχων Α.Π.Ε της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν θίγει την επίτευξη των στόχων αυτών σε εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009), όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 3851/2010 (Α’ 85).
2. Το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ αποσκοπεί:
α) Στην ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία στην ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο υλοποίησης συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) και ιδιαίτερα των άρθρων 6 έως 11.
β) Στην προώθηση και υποστήριξη σχεδίων ανάπτυξης υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό και διευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.).
γ) Στην αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημοσίων ακινήτων προς όφελος της εθνικής οικονομίας και προς εξυπηρέτηση του εθνικού στόχου της αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.
3. Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για έργα Α.Π.Ε., οι κατευθύνσεις και οι κανόνες χωροθέτησης που προσδιορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών διακρατικών συμφωνιών που τυχόν έχουν συναφθεί. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να προσδιορίζονται και να εξειδικεύονται τα στάδια ανάπτυξης του Προγράμματος καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία χάραξης, κατάρτισης και εφαρμογής των επιμέρους σταδίων του Προγράμματος.
4. Κατά την κατάρτιση των μελετών ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) σύμφωνα με το ν. 4001/2011 (Α’ 179), ο αρμόδιος διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη του την ανάπτυξη σε στάδια των σταθμών παραγωγής του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.
Άρθρο 10
Σύσταση ανώνυμης εταιρείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»
1. Συνιστάται ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας αποδίδεται ως «PROJECT HELIOS S.A.». Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του καταστατικού της και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ η εποπτεία σχετικά με τη λειτουργία της ως ανώνυμης εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, κατά την έκταση που εφαρμόζονται στην Εταιρεία. Η  Εταιρεία εξαιρείται από τις διατάξεις για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, καθώς και από τις διατάξεις για τις εταιρίες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, πλην όσων ρητά ορίζονται στο άρθρο αυτό. Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και ρυθμίζει κάθε θέμα που προβλέπεται στην κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία, και όσων ρητά ορίζονται στο άρθρο αυτό. Τροποποιήσεις του καταστατικού διενεργούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από τη δημοσίευση του ιδρυτικού της καταστατικού.
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη, προώθηση, εκτέλεση και διαχείριση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Ειδικότερα, η Εταιρεία:
α) διερευνά και αξιολογεί το δυναμικό της χώρας σε ηλιακή ενέργεια και εισηγείται αιτιολογημένα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την ένταξη στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ δημοσίων ή άλλων ακινήτων των οποίων η θέση, η επιφάνεια, ο προσανατολισμός και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους είναι κατάλληλα για την υλοποίηση του προγράμματος,
β) διαχειρίζεται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή του κατά περίπτωση κυρίου τους, τα ακίνητα τα οποία παραχωρούνται κατά χρήση σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο … για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ακτινοβολία,
γ) προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και έργων,
δ) ενεργεί για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε,
ε) ενεργεί για την εξασφάλιση των απαραιτήτων δικαιωμάτων μεταφορικής ικανότητας στις διασυνδέσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας, σύμφωνα με τη σταδιακή ανάπτυξη του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ,
στ) προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων σε ηλιακή ενέργεια επί των παραχωρούμενων κατά χρήση σε αυτήν ακινήτων και την προσέλκυση επενδυτών,
ζ) προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκπλήρωση του σκοπού της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και το καταστατικό της.
3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες κάθε μορφής στις οποίες θα εισφέρει δικαιώματα διαχείρισης, χρήσης, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση ή της ανήκουν, να αναθέτει σε τρίτους τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους, να συμμετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού ή κοινοπραξίες καθώς και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.
4. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για τον διορισμό ή την ανανέωση της θητείας στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου απαιτείται γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής που διατυπώνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, ύστερα από γνωστοποίηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Για τη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας απαιτείται η κατοχή πτυχίου πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής και η απόκτηση τουλάχιστον πενταετούς, επιστημονικής ή επαγγελματικής, εμπειρίας σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Εάν κενωθεί πρόωρα θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται αντικαταστάτης, με την ίδια ως άνω διαδικασία, για τον χρόνο θητείας που απομένει στο μέλος που αντικαθίσταται. Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο». Για τον σκοπό αυτό, δεσμεύονται ισόποσα έσοδα του «Πράσινου Ταμείου» που προέρχονται από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 187497/8.6.2011 (Β’ 1182) κατά την περίοδο από 1.1.2012 έως 31.12.2012. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1. Εάν απαιτείται συμπληρωματική καταβολή, αυτή πραγματοποιείται την 31.1.2013. Σε περίπτωση που τα ως άνω έσοδα του «Πράσινου Ταμείου» υπολείπονται του συνολικού ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, η διαφορά καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο το αργότερο έως την 28.2.2013. Για το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδεται μια μετοχή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
6. Έσοδα της Εταιρείας είναι, ιδίως, έσοδα από τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τον σκοπό της, επιχορηγήσεις από δημόσιους πόρους και έσοδα από κάθε νόμιμη αιτία. Για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη του σκοπού της μπορούν να καταβάλλονται στην Εταιρεία επιχορηγήσεις από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα έργα και οι υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται, το συνολικό κόστος αυτών και το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης, ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της, οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Τα έσοδα της Εταιρείας  διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της και την  αποπληρωμή τυχόν χρεών της, καθώς και για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους της χώρας. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των κερδών της Εταιρείας στο Δημόσιο.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίζει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται, ιδίως, η διάρθρωση και η εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, ο τρόπος και τα όργανα διαχείρισης των πόρων της, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη σε θέση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Η Εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και δημοσιεύει ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και τα όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της. Με τη συμπλήρωση ενός (1) μηνός από το τέλος κάθε τριμήνου, η Εταιρεία υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ανεξάρτητα από τον ετήσιο κύκλο εργασιών.
9. Η Εταιρεία υποβάλλει, κάθε Σεπτέμβριο, προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο συντάσσεται, κατ’ έτος και τριετία, κατ’ αναλογία των προβλεπομένων στο  άρθρο 6 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Εταιρεία παρακολουθεί την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της και κάθε τρίμηνο, μαζί με τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της παρ. 8 υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απολογισμό της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Σε περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων από τον εγκεκριμένο σχεδιασμό,  μαζί με τον τριμηνιαίο απολογισμό, η Εταιρεία υποβάλλει και πρόταση διορθωτικών ενεργειών ή αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
10. Η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των έργων της Εταιρείας, καθώς και οι συναφείς προμήθειες και εργασίες διενεργούνται κατ’ εξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη, πλην του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετική με την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Το πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, που συνάπτει η Εταιρεία, καθορίζονται με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτει η Εταιρεία ή εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, σε αυτή.
11. α) Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Εταιρείας, κατά την έναρξη λειτουργίας της, μπορεί να αποσπώνται σε αυτή έως πέντε (5) μέλη προσωπικού από φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Η απόσπαση γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ετών. Με την πρόσκληση αυτή καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα και οι ειδικότητες του υπό απόσπαση προσωπικού. Η επιλογή των αποσπώμενων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Το προσωπικό που αποσπάται λαμβάνει τις αποδοχές του φορέα προέλευσης, οι οποίες βαρύνουν την Εταιρεία.
β) Η Εταιρεία στελεχώνεται με προσωπικό με σύμβαση εργασίας, αορίστου και ορισμένου χρόνου, στελέχη με σύμβαση έργου και δικηγόρους με σύμβαση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως ισχύει. Με τον Κανονισμό της παρ. 7 μπορεί να συνιστώνται έως είκοσι (20) θέσεις επιστημονικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και έως πέντε (5) θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με δημόσια πρόσκληση, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η σχετική διαδικασία, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων για την επιλογή. Η επιλογή γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.  Η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις του ως άνω προσωπικού υπόκειται σε κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).  Οι αποδοχές και οι κάθε είδους αποζημιώσεις του προσωπικού καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
12. Τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Εταιρείας υπέχουν τις υποχρεώσεις εχεμύθειας και προστασίας του επιχειρηματικού ή και άλλων απορρήτων, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
13. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον φόρο εισοδήματος. Επίσης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, (ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου) και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Για κάθε πράξη της Εταιρείας για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν καταβάλλονται φόροι, τέλη, εισφορές, αμοιβές ή δικαιώματα, ανταποδοτικά ή μη, υπέρ του Δημοσίου, οποιουδήποτε ν.π.δ.δ., ασφαλιστικών οργανισμών, τρίτων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων.

Άρθρο 11
Αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημόσιων ακινήτων για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση στην Εταιρεία δωρεάν, κατά χρήση, ακινήτων του Δημοσίου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας και των συναφών τεχνικών έργων. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η διαχείριση του ακινήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η χωροθέτηση, εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση των εν λόγω σταθμών με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων του επομένου άρθρου.
2. Πέραν της παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση στην Εταιρεία δωρεάν ή με αντάλλαγμα, καθώς και η απευθείας εκμίσθωση στην Εταιρεία ακινήτων που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού. Σε αυτή την περίπτωση, η παραχώρηση  διενεργείται με πράξη του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του κυρίου του ακινήτου, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του εποπτεύοντος τον φορέα Υπουργού.
3. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που εγκρίνει την παραχώρηση ακινήτου στην Εταιρεία, το παραχωρούμενο ακίνητο περιέρχεται στη διαχείριση της Εταιρείας, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν δικαιώματα του επί του ακινήτου, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι του κυρίου του ακινήτου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. Επί των παραχωρούμενων σε αυτήν ακινήτων, η Εταιρεία δύναται να υπογράφει κάθε σύμβαση, ενοχική ή εμπράγματη, για την περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εν λόγω ακινήτων για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.
4. Στα ακίνητα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού τα οποία διακατέχονται παρανόμως από τρίτους και παραχωρούνται στην Εταιρεία, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη για την προστασία των δημόσιων κτημάτων νομοθεσία με την άμεση αποβολή των παρανόμως διακατεχόντων αυτά προσώπων και την εφαρμογή εν γένει της σχετικής προστατευτικής για τη δημόσια κτήση νομοθεσίας. Για την προσωρινή ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. της 22.4/16.5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν. 1539/1938 (Α` 488). Η Εταιρεία καθίσταται από κοινού αρμόδια με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία όργανα για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας προς τούτο διοικητικής ή δικαστικής ενέργειας.
5. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων που περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στη διαχείριση της Εταιρείας μπορεί να καταγγέλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, εφόσον η συνέχισή τους δεν συμβιβάζεται με τη χρήση του ακινήτου προς τον σκοπό της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η καταγγελία επιφέρει τη λύση της μίσθωσης ή τη λήξη της παραχώρησης δύο (2) μήνες από την επίδοσή της στο μισθωτή ή σε εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο. Για την πρόωρη λύση της μίσθωσης καταβάλλεται αποζημίωση στον μισθωτή ίση με έξι (6) μηναία μισθώματα ή με το ήμισυ του οφειλόμενου ετησίου μισθώματος ή τιμήματος.
6. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ του Δημοσίου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας επί των ακινήτων που περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στη διαχείριση της Εταιρείας. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επί των παρακείμενων ακινήτων.
 Άρθρο 12
Υλοποίηση Προγράμματος ΗΛΙΟΣ - Χορήγηση αδειών

1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει εταιρείες για την ίδρυση και λειτουργία ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (εφεξής «Εταιρείες-Παραγωγοί»), στις οποίες εισφέρει τα κατάλληλα δικαιώματα επί των ακινήτων που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί ή της ανήκουν. Οι Εταιρείες – Παραγωγοί ιδρύονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπάγονται στον κ.ν. 2190/1920 και εξαιρούνται από τον δημόσιο τομέα και τις διατάξεις για τις δημόσιες εταιρείες και οργανισμούς.
2. Η Εταιρεία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση και θέση σε λειτουργία των σταθμών των Εταιρειών – Παραγωγών ενεργώντας ως πληρεξούσιος αυτών και καταθέτει κάθε απαραίτητη αίτηση για την υλοποίηση των έργων, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Οι άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών παραγωγής, καθώς και κάθε απαιτούμενη διοικητική άδεια για την υλοποίηση των έργων εκδίδονται στο όνομα της οικείας Εταιρείας – Παραγωγού.
3. Μετά την έκδοση των οικείων αδειών παραγωγής ή εγκατάστασης των σταθμών παραγωγής, η Εταιρεία συμπράττει, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και των σχετικών διακρατικών συμφωνιών που τυχόν έχουν συναφθεί, με στρατηγικό επενδυτή για την υλοποίηση των σταθμών παραγωγής που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τηρουμένης πάντοτε της αρχής της διαφάνειας, του ελεύθερου ανταγωνισμού και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Οι αιτήσεις που καταθέτει η Εταιρεία και οι Εταιρείες – Παραγωγοί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφονται στο ν. 4001/2011 οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα, η δε υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου υπαλλήλου και επιτρέπει στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο να αναθέσει τον φάκελλο σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους. Ειδικά για την έκδοση προσφοράς σύνδεσης με το δίκτυο, η παραπάνω προθεσμία ορίζεται σε ένα (1) μήνα.
5. Οι ατομικές διοικητικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων οικοδομικών ή άλλων αδειών, που προβλέπονται από την εφαρμοστέα εκάστοτε νομοθεσία ως προϋπόθεση για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τις κεντρικές υπηρεσίες των οικείων υπουργείων με απόφαση των καθ` ύλην αρμόδιων ή συναρμόδιων Υπουργών κατά παρέκκλιση τυχόν διατάξεων οι οποίες εκχωρούν τις σχετικές αρμοδιότητες σε άλλα όργανα ή υπηρεσίες της κεντρικής ή της αποκεντρωμένης διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση των αμιγώς τοπικών υποθέσεων και των αρμοδιοτήτων που έχουν απονεμηθεί σε ανεξάρτητες αρχές.
6. Οι σταθμοί παραγωγής από Α.Π.Ε. των Εταιρειών – Παραγωγών αδειοδοτούνται σύμφωνα  με τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) όπως ισχύει και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
α) Για την έκδοση της άδειας παραγωγής κάθε σταθμού από τη ΡΑΕ, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3468/2006 τεκμαίρεται ότι η Εταιρεία και η οικεία Εταιρεία – Παραγωγός διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα. Η τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα εξετάζεται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στο πλαίσιο της μεταβολής της άδειας παραγωγής, μετά τη σύμπραξη με τον στρατηγικό επενδυτή σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 3.
β) Για την ένταξη των σταθμών του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ στο Σύστημα ή το Δίκτυο, αντί της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας – Παραγωγού και του αρμόδιου διαχειριστή, διάρκειας είκοσι πέντε (25) ετών, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται αναλόγως, εάν αφορά σε στατιστική ή σε φυσική μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης του εδαφίου αυτού καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση, καθορίζονται  με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Για την κατάθεση της αίτησης έκδοσης της Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3468/2006 δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου ή άλλου χρηματικού ανταλλάγματος ή τέλους.
δ) Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν.4014/2011 (Α’ 209) για κάθε σταθμό παραγωγής των Εταιρειών – Παραγωγών, εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου, οι δε προθεσμίες συντέμνονται κατά το ήμισυ.
ε) Τυχόν απαιτούμενες αποφάσεις, εγκρίσεις και άδειες των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 (Α’ 298) και του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (Α’ 189) για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων υποδομής και εγκατάστασης των δικτύων και σταθμών παραγωγής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων αυτών και της ισχύουσας νομοθεσίας για έργα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates