26/8/12

Χωρίς κανένα ανταποδοτικό ώφελος παραχωρούνται τα λιμάνια

Παραχώρηση των λιμανιών μας μέχρι και για 50 χρόνια, χωρίς κανένα ανταποδοτικό ώφελος για τους Δήμους, καθώς όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους προβλέπει ο εφαρμοστικός νόμος του Μνημονίου, βάση του οποίου ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν και τα λιμάνια της Κρήτης, αρχής γενομένης από την αυριανή σύσκεψη στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα στυγνό ξεπούλημα, για την πληρωμή ενός χρέους που δημιούργησαν οι Τράπεζες και οι διεφθαρμένοι πολιτικοί και μεγαλοεργολάβοι οι οποίοι έφαγαν τα λεφτά. Δέστε και φρίξτε, τί προβλέπει ο Εφαρμοστικός Νόμος για την περιουσία που περιέρχεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου:


Αρθρο 2

4.Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα:
α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν.
2362/1995 (Α΄ 247).
β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και
εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και
δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν.
2362/1995.
γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο
Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.

5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα ακίνητα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α), β) και γ) της προηγουμένης παραγράφου
μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που
προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212).
Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται και να
περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα, για τους σκοπούς της
παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοιχεία
που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των
περιπτώσεων της προηγουμένης παραγράφου. Τα ανωτέρω περιουσιακά
στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και
το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών από τη δημοσίευση
της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

11. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο, σύμφωνα με την
παράγραφο 5, καθώς και η μεταγραφή της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου που προβλέπεται στην παράγραφο 6,
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου
εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη
δραστηριότητα του Ταμείου, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου
έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου
ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων
συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή
ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών
τελών.

12. Από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην
παράγραφο 5, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και
κατοχή του Ταμείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν
δικαιώματά του επί του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο
Ταμείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι μόνον του
Δημοσίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 8 και 9.

13. Το Ταμείο και οι εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ
ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, απολαμβάνουν όλων των
διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και
δικονομικού, δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου και για την
προσωρινή ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση
της διακατοχής ακινήτων τους u941 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18
14. Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών
του στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
είσπραξή του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της περίπτωσης δ. του
άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212), με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο –
Λογαριασμός Εσόδων – Αποκρατικοποιήσεις», αφού αφαιρεθούν τα
αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την
αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.

Άρθρο 14
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
1. Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων επιτρέπεται η απευθείας
παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα,
της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και
εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην
περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό
διάστημα μέχρι πενήντα (50) χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και με καταβολή ανταλλάγματος που προσδιορίζεται στην οικεία σύμβαση
παραχώρησης. Για την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην παραλία
τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα
όργανα προσδιορισμού του ανταλλάγματος και κάθε σχετικό θέμα.
2. Ο κύριος της επένδυσης ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις εθνικής ανάγκης, έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής και με
αντάλλαγμα χρήσης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που του παραχωρείται
με την ως άνω διαδικασία για την κατασκευή λιμενικών έργων, που εκτελεί
ύστερα από άδεια των αρμόδιων αρχών. Στην περίπτωση που τα λιμενικά
έργα εμπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, μετά την ολοκλήρωσή τους
κινείται η διαδικασία επανακαθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας
και το γήπεδο που δημιουργείται καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα. Το εν λόγω
δημόσιο κτήμα, εφόσον ο κύριος της επένδυσης το επιθυμεί, μπορεί να
παραχωρείται κατά χρήση ή να εκμισθώνεται απευθείας σε αυτόν. Το
αντάλλαγμα χρήσης ή το μίσθωμα καθορίζονται από την αρμόδια Κτηματική
Υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής.
3. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της παραχωρούμενης προς τον
κύριο της επένδυσης έκτασης αιγιαλού, παραλίας και λιμενικών έργων
επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εφόσον η
χρήση αυτή επιβάλλεται για λόγους ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας ή
άλλης δημόσιας u969 ωφέλειας και δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της
επένδυσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates